Ab Manan, Wan Noni Afida, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, Malaysia